"Niebieskie Berety"!

image

Kto jeszcze pamięta oraz chce wspólnie powspominać "chabry z poligonu" niechaj zajrzy na tę stronę. Zapowiada się dobre oraz ważne spotkanie.
Pobądźmy raz jeszcze  razem.

PREAMBUŁA STATUTU STOWARZYSZENIA NIEBIESKIE BERETY

Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją dobrowolną, niezależną, demokratyczną i samorządną realizującą swoje cele w oparciu o obowiązujące prawo. Stowarzyszenie w swojej statutowej działalności zachowuje neutralność polityczną i partyjną oraz konstytucyjną zasadę tolerancji światopoglądowej.
Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach żołnierzy rezerwy, będących w stanie spoczynku bez względu na posiadany stopień wojskowy, zajmowane stanowisko i pełnioną funkcję a także pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach „Niebieskich Beretów”, osoby spoza środowiska wojskowego, które utożsamiają się z etosem formacji desantowych i Wojsk Obrony Wybrzeża oraz patriotycznymi celami Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia mogą również należeć żołnierze służby czynnej na zasadach określonych w Ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Stowarzyszenie kultywuje tradycje oręża polskiego, jego walki o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz pokojowej, powojennej służby w kraju i poza jego granicami w ramach międzynarodowych kontyngentów wojskowych.
W sferze działalności naukowej i edukacyjnej Stowarzyszenie skupia działania na badaniu dziejów jednostek piechoty morskiej i innych formacji wyspecjalizowanych w działaniach desantowych i obrony wybrzeża morskiego zarówno w kontekście ich historycznych dokonań jak i ich teraźniejszej działalności w tym udziale we współczesnych konfliktach zbrojnych.
Stowarzyszenie ściśle współpracuje z jednostkami i instytucjami wojskowymi podległymi MON, a w szczególności z jednostkami kontynuującymi tradycje Wojsk Obrony Wybrzeża. Współpracuje również z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, kombatanckimi i młodzieżowymi o podobnych założeniach programowych. Stowarzyszenie odwołuje się do żołnierskich cnót honoru i godności, reprezentuje na zewnątrz organizację i jej członków, służy pomocą i radą byłym żołnierzom oraz ich rodzinom. Ideą łączącą program Stowarzyszenia, jego członków jest wierność Ojczyźnie i służba Narodowi, a kluczowym zadaniem – społeczne działanie na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Wzajemne stosunki między członkami Stowarzyszenia oraz z innymi osobami i organizacjami wynikają z etosu służby żołnierza polskiego i patriotyzmu. Opierają się na równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy oraz życzliwości, wzajemnego szacunku i koleżeńskiego postępowania.

Statut

Główne cele i zadania
1. Głównym celem Stowarzyszenia jest kultywowanie pamięci żołnierzy i jednostek wojskowych będących zalążkiem tworzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski jednostek desantowych i obrony wybrzeża - założycieli 7.ŁDD oraz dokonań żołnierzy „Niebieskich Beretów” w pokojowej misji obronności w kraju i poza jego granicami, w tym obrony wybrzeża morskiego oraz więzi ze społeczeństwem, a w szczególności:
a/ integracja środowiska żołnierskiego, kadry zawodowej, żołnierzy służby zasadniczej i pracowników wojska „Niebieskich Beretów”;
b/ działanie na rzecz umacniania świadomości społecznej w zakresie obronności i bezpieczeństwa kraju, propagowanie inicjatyw, wyzwalanie i umacnianie postaw patriotyzmu wśród młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę;
c/ ochrona miejsc pamięci i materialnych pamiątek związanych z działalnością 7.ŁDD, jej historycznych poprzedników oraz następców.
2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez: a/ prace poszukiwawcze i badawcze historycznych dziejów i tradycji desantów morskich oraz obrony wybrzeża zarówno w Polsce jak i na świecie w wojnach i konfliktach zbrojnych;
b/ organizowanie konferencji naukowych poświęconych historii i tradycji oręża polskiego, obronności kraju, desantów morskich i obrony wybrzeża;
c/ organizowanie uroczystości rocznicowych związanych z utworzeniem jednostek „Niebieskich Beretów”, czynny udział w obchodach świąt wojskowych i państwowych;
d/ organizowanie podróży wojskowo – historycznych, a zwłaszcza szlakiem działalności szkoleniowej jednostek obrony wybrzeża ;
e/ działalność publicystyczną w zakresie celów i zadań statutowych, zajmowanie stanowiska w ważnych sprawach publicznych, wojskowych i obronności stanowiących przedmiot statutowych zainteresowań Stowarzyszenia, a także prowadzenie wykładów, pogadanek i spotkań kultywujących dzieje i tradycje oręża polskiego oraz „Niebieskich Beretów”;
f/ ścisłą współpracę i współdziałanie ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego oraz jego kołami wspierając realizację ich celów i zadań statutowych;
g/ współdziałanie z organizacjami paramilitarnymi, młodzieżowymi w zakresie problematyki obronnej, kształtowania postaw patriotycznych i przybliżania historii chwały oręża polskiego, a także pomoc i doradztwo dla grup inscenizujących epizody militarne z zakresu taktyki i techniki wojskowej;
h/ gromadzenie i ochronę pamiątek, dokumentów, eksponatów militarnych związanych z działaniem i funkcjonowaniem jednostek wojskowych „Niebieskich Beretów”, organizowanie prelekcji, wystaw zgromadzonych pamiątek i eksponatów oraz współdziałanie z Oddziałami Muzeum Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej oraz Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku;
i/ w miarę możliwości udzielanie wszelkiej pomocy, w tym materialnej i psychologicznej oraz doradztwa prawnego członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom;
j/ organizowanie zebrań i spotkań towarzyskich oraz inicjowanie innych form działania mających na celu integrację środowiska Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
a/ działalność ta ma wyłącznie charakter działalności pomocniczej wspierającej podstawowe cele i zadania statutowe;
b/ dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków;
c/ organizatorem działalności gospodarczej jest Zarząd Stowarzyszenia, który ponosi pełną odpowiedzialność za jej wyniki.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a/ wydawania książek, broszur i periodyków oraz pozostałą działalność wydawniczą z wyłączeniem zakresu oprogramowania;
b/ pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
c/ pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
d/ działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;
e/ pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
f/ pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach;
g/ sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
5. Władzami Stowarzyszenia są: a/ Walne Zgromadzenie Członków; b/ Zarząd; c/ Komisja Rewizyjna. W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia powołuje się Oddziały Terenowe odpowiadające garnizonom podległym 7.ŁDD w Gdańsku, Lęborku i Słupsku.

Kontakt

Kontakt dla wszystkich zainteresowanych: Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 43 (koło nr 10 „Niebieskie Berety”).

Tel.: 58 341 34 51,
e-mail: pzwgdansk@wp.pl

Organizatorzy proszą kolegów, byłych żołnierzy "niebieskich beretów" o wypożyczenie eksponatów (zdjęcia, przedmioty itp.) do wzbogacenia ekspozycji wystawy w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Z góry serdecznie dziękujemy i prosimy o kontakt  z kustoszem wystawy majorem Krzysztofem Jankowskim.

Tel.: 58 341 85 75,
kom.:  888 741 444, e-mail: bobusdent@wp.pl

Zbigniew Kozłowski 

Tel.: 600 625 334; 
e-mail: studiumpo1@wp.pl  

Gdańsk, luty 2013r.

Dla sponsorów

Konto:
Pomorski Zarząd Wojewódzki
ul. Do Studzienki 43 (50lat)
80-227 Gdańska
Nr konta:
06 1020 1811 0000 0002 0014 8486